വിദ്യാര്‍ഥികളില്ലാത്ത കോട്ടയം സിഎംഎസ് കോളജിലേക്ക് വിരുന്ന് വന്ന് ഒരുകൂട്ടം ചിത്രശലഭങ്ങള്‍


 

ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ ക്യാംപസ് – സി.എം.എസ് (manoramaonline.com)