അസ്സോസിയേഷൻ ഉദ്ഘാടനം

 

അസ്സോസിയേഷൻ ഉദ്ഘാടനം 

 

ഫെബ്രുവരി 12 ന്‌ നടന്ന യോഗത്തിൽ പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ എസ് ഹരീഷ് അസ്സോസിയേഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സംസാരിച്ചു. 

Published On: March 10th, 2021Categories: Malayalam Department Activities

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts