എന്നും തളിർക്കുന്ന ഹോർത്തുസ് മലബാറിക്കസ്

എന്നും തളിർക്കുന്ന ഹോർത്തുസ് മലബാറിക്കസ്

ചരിത്രം, സസ്യശാസ്ത്രം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളും മലയാളവിഭാഗവും ചേർന്നു സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാറിൽ ഡോ. ബി. ഇഖ്ബാൽ വിഷയാവതരണം നടത്തി. 

Published On: March 10th, 2021Categories: Malayalam Department Activities

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts