എഴുത്തച്ഛൻ പ്രഭാഷണം

 

എഴുത്തച്ഛൻ പ്രഭാഷണം

 

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാള സർവകലാശാലയും മലയാളവിഭാഗവും സംയുക്തമായി എഴുത്തച്ഛൻ പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. റോയ് സാം ഡാനിയേൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഡോ. പി. എം. വിജയപ്പൻ പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ചു. 

Published On: March 10th, 2021Categories: Malayalam Department Activities

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts