കഥാസായാഹ്‌നം

ദ്വിശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കഥാസായാഹ്നവും അക്‌ബർ കക്കട്ടിൽ അനുസ്മരണവും സംഘടിപ്പിച്ചു. ശ്രീ അയ്മനംജോൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 

Published On: March 10th, 2021Categories: Malayalam Department Activities

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts