കേരളസംസ്ഥാന യുവജന ക്ഷേമ ബോർഡ്, കോട്ടയം ജില്ലാ യുവജനകേന്ദ്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സി എം എസ് കോളേജിൽ വെച്ച് ‘ഉയിർപ്പ്’ ലഹരിവിരുദ്ധ കലാജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചു.

Published On: February 9th, 2024Categories: College News

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts