കേരള സംസ്ഥാന യുവജന ക്ഷേമ ബോർഡും കോട്ടയം ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രവും ചേർന്നു മയക്കുമരുന്നിനെതിരെ ജനകീയ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു.

Published On: June 26th, 2023Categories: College News

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts