കേരള സർക്കാർ ആയുഷ് ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പ് സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഹെൽത്ത് ക്യാംപെയ്ൻ സി.എം.എസ് വിമൻസ് സ്റ്റഡി സെന്റീന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു.

Published On: September 29th, 2023Categories: College News

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts