കോട്ടയം റെഡ് റിബൺ ക്ലബ്ബിന്റെയും സിഎംഎസ് കോളേജ് എൻഎസ്എസ് യൂണിറ്റിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലോക ജനസംഖ്യാ ദിനാചരണം നടന്നു.

Published On: July 12th, 2023Categories: Priority News for home

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts