കോളിൻസ് സ്മാരക പ്രഭാഷണം

കോളിൻസ് സ്മാരക പ്രഭാഷണം

2017 -2018 അധ്യയന വർഷത്തെ കോളിൻസ്‌ സ്മാരക പ്രഭാഷണം പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ ശ്രീ. സേതു നിർവഹിച്ചു. “കഥാസാഹിത്യത്തിന്റെ കാലപ്പകർച്ചകൾ” എന്ന വിഷയത്തിലായിരുന്നു പ്രഭാഷണം

Published On: March 10th, 2021Categories: Malayalam Department Activities

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts