കോളിൻസ് സ്മാരക പ്രഭാഷണം

 

കോളിൻസ് സ്മാരക പ്രഭാഷണം

മലയാളവിഭാഗം വർഷം തോറും സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്ന കോളിൻസ് സ്മാരക പ്രഭാഷണം ഡോ.കെ.ജയകുമാർ ഐ.എ. എസ്. നിർവഹിച്ചു. ‘മലയാളം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മാധ്യമം’ എന്ന വിഷയത്തിൽ ആയിരുന്നു പ്രഭാഷണം.

Published On: March 10th, 2021Categories: Malayalam Department Activities

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts