കോളിൻസ് സ്മാരക പ്രഭാഷണം

 

 

കോളിൻസ് സ്മാരക പ്രഭാഷണം

 

 

മലയാളവിഭാഗം വർഷം തോറും സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്ന കോളിൻസ് സ്മാരക പ്രഭാഷണം ഡോ സി എസ് ചന്ദ്രിക നിർവഹിച്ചു. പുതിയ കേരളം; സ്ത്രീകൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ ആയിരുന്നു പ്രഭാഷണം. 

Published On: March 10th, 2021Categories: Malayalam Department Activities

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts