കോളിൻസ് സ്മാരക പ്രഭാഷണം

കോളിൻസ് സ്മാരക പ്രഭാഷണം

 

 

2017 ലെ കോളിൻസ് സ്മാരക പ്രഭാഷണം മാർച്ച് 20 നു നടന്നു. പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ ശ്രീ. സി. വി. ബാലകൃഷ്ണൻ ‘സാഹിത്യവും സിനിമയും ‘ എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തി. 

Published On: March 10th, 2021Categories: Malayalam Department Activities

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts