കോളിൻസ് സ്‌മാരക പ്രഭാഷണം

 

2015 ലെ കോളിൻസ് സ്മാരക പ്രഭാഷണം നിർവ്വഹിച്ചത് പ്രൊഫ. ഓംചേരി എൻ എൻ പിള്ളയാണ്. ‘ഒരു കോടി പ്രവാസി കേരളീയരെ ഒരു കോടി പ്രവാസി മലയാളികളാക്കുക’ എന്ന വിഷയത്തിൽ ആണ് അദ്ദേഹം പ്രഭാഷണം  നടത്തിയത്‌. 

Published On: March 10th, 2021Categories: Malayalam Department Activities

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts