ഗ്ലോബൽ അക്കാദമിക് കാർണിവലിന്റെ ഭാഗമായി, സി.എം.എസ് കോളേജിൽ നടത്തിയ ചലച്ചിത്രോത്സവം സുരഭി ലക്ഷ്മി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

Published On: January 17th, 2023Categories: College News

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts