ചൈതന്യ കാർഷികമേളയിലേക്ക് സി എം എസ് കോളേജ് എൻ എസ് എസ് യൂണീറ്റും ഡയറ്ററ്റിക്സ് & ഫൂഡ് സർവീസ് മാനേജ്മെന്റും ജൈവരീതിയിൽ കൃഷിചെയ്ത മരച്ചീനി ഉത്പന്നങ്ങൾ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തിച്ചു.

Published On: November 23rd, 2023Categories: College News

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts