ഡി സി- സി എം എസ് സംസ്കാര ജാലകം വിജ്ഞാന പരീക്ഷ

ഡി സി- സി എം എസ് സംസ്കാര ജാലകം വിജ്ഞാന പരീക്ഷ

2017-2018 ലെ സംസ്കാര ജാലകം വിജ്ഞാന പരീക്ഷ ജനുവരി29 ന്‌ നടത്തപ്പെട്ടു.  വിവിധ കോളേജുകളിൽ നിന്നായി നൂറോളം കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു

Published On: March 10th, 2021Categories: Malayalam Department Activities

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts