ദേശീയതയുടെ നാനാർത്ഥങ്ങൾ

ദേശീയതയുടെ നാനാർത്ഥങ്ങൾ

 

മലയാളവിഭാഗത്തിന്റെയും കേരളഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഡോ. സുനിൽ പി ഇളയിടം പ്രഭാഷണം നടത്തി. പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. റോയ് സാം ഡാനിയേൽ മോഡറേറ്ററായിരുന്നു. 

Published On: March 10th, 2021Categories: Malayalam Department Activities

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts