ദ്യുതി – നാഷണൽ സർവ്വീസ് സ്കീം സി.എം.എസ് കോളേജ് കോട്ടയം ഓട്ടോണമസ്), ലഹരിമുക്ത നാളേയ്ക്കായി യുവ കേരളം സപ്തദിന സഹവാസ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.

Published On: December 29th, 2022Categories: College News

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts