നവഭാവം പ്രഭാഷണ പരമ്പര.

നവഭാവം

ഡോ.ഏറ്റുമാനൂർ കണ്ണൻ – ക്ലാസിക്കൽ കലകളുടെ അവതരണം, കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പരിസരത്തിൽ.

 

 

 

 

 

 

ഡോ. എസ്. കെ. വസന്തൻകേരള സംസ്‌കാര രൂപീകരണത്തിൽ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ  പങ്ക്‌. 

 

Published On: March 10th, 2021Categories: Malayalam Department Activities

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts