നവഭാവം -പ്രഭാഷണ പരമ്പര

നവഭാവം -പ്രഭാഷണ പരമ്പര.  മലയാള വിഭാഗത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രഭാഷണ പരമ്പര നവഭാവം എന്ന പേരിൽ ആരംഭിച്ചു. ജൂലൈ 18 നു പ്രശസ്ത നാടകൃത്തും തിരക്കഥാകൃത്തും അഭി നേതാവും  അധ്യാപകനുമായ ഡോ.പി ബാലചന്ദ്രൻ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു. 

Published On: March 10th, 2021Categories: Malayalam Department Activities

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts