നെഹ്റു യുവകേന്ദ്രയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സി.എം.എസ്. കോളേജിൽ നടന്ന ജില്ലാതല യുവ ഉത്സവ്-2023 തോമസ് ചാഴികാടൻ എം.പി. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

Published On: June 12th, 2023Categories: College News

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts