ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ കുട്ടികൾക്കായി സൗജന്യ ഏകദിന വ്യക്തിത്വ വികസന- കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.

Published On: December 18th, 2023Categories: College News

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts