പരിസ്ഥിതിദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചു മലയാളവിഭാഗം പരിസ്ഥിതിദിന പ്രശ്നോത്തരി, കവിതാപാരായണ മത്സരം എന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ചു.

Published On: June 6th, 2023Categories: College News

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts