പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണം

 

പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണം

 

 

ജൂൺ17,19 തീയതികളിൽ പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ദ്വിദിനശിൽപശാല നടന്നു. ഡോ പി എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ, ഡോ ജോസഫ്‌ സ്കറിയാ, ഡോ ആന്റണി പി, ഡോ കെ രാധാകൃഷ്ണ വാരിയർ, ഡോ.ബാബു ചെറിയാൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. 

Published On: March 10th, 2021Categories: Malayalam Department Activities

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts