പ്രഭാഷണം:ഒ വി വിജയന്റെ സാഹിത്യപ്രപഞ്ചം

പ്രഭാഷണം:ഒ വി വിജയന്റെ സാഹിത്യപ്രപഞ്ചം

 

 

മലയാളവിഭാഗവും ഒ വി വിജയൻ ഫൗണ്ടേഷനും സംയുക്തമായി ഒ വി വിജയൻ സ്മാരക പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഒ വി വിജയന്റെ സാഹിത്യപ്രപഞ്ചത്തെപ്പറ്റി ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി സ്വാമി ഗുരുരത്നം ജ്ഞാനതപസ്വി പ്രഭാഷണം നടത്തി

Published On: March 10th, 2021Categories: Malayalam Department Activities

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts