പ്രഭാഷണം- അച്ചടി സമ്പ്രദായങ്ങൾ

 

പ്രഭാഷണം- അച്ചടി സമ്പ്രദായങ്ങൾ

 

 

പത്രപ്രവർത്തനം – അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ എന്ന ഓപ്പൺ കോഴ്‌സിന്റെ ഭാഗമായി മലയാളവിഭാഗം നടത്തിയ പ്രഭാഷണം നവംബർ 18, 2020ന് നടന്നു. വിവിധ അച്ചടി സമ്പ്രദായങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡെന്നി ജോസഫ് (എഞ്ചിനീയർ- പ്രൊഡക്ഷൻ & മെയിന്റനൻസ്; മലയാള മനോരമ , ആലപ്പുഴ) പ്രഭാഷണം നടത്തി.

Published On: March 10th, 2021Categories: Malayalam Department Activities

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts