പ്രഭാഷണം – അറബി മലയാളം; ഭാഷയും സാഹിത്യവും.

പ്രഭാഷണം – അറബി മലയാളം; ഭാഷയും സാഹിത്യവും.

 

 

25.01.2021ന് കോഴിക്കോട് ഫാറൂഖ് കോളേജ് അറബി വിഭാഗം അദ്ധ്യാപകൻ ഡോ.യൂനുസ് സലീം മലയാള വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ‘അറബി മലയാളം; ഭാഷയും സാഹിത്യവും.’ എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തി.

Published On: March 10th, 2021Categories: Malayalam Department Activities

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts