പ്രഭാഷണം : എന്റെ ജീവിതം ,കല,ദർശനം.

ലോക പ്രശസ്ത ശിൽപിയും ചിത്രകാരനുമായ കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ മേൽപ്പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തി. പ്രഭാഷണത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം കുട്ടികളുമായി സംവദിച്ചു. 

Published On: March 10th, 2021Categories: Malayalam Department Activities

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts