പ്രഭാഷണം- ടെലിവിഷൻ ജേർണലിസം

 

പ്രഭാഷണം- ടെലിവിഷൻ ജേർണലിസം

 

 

 

പത്രപ്രവർത്തനം – അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ എന്ന ഓപ്പൺ കോഴ്‌സിന്റെ ഭാഗമായി മലയാളവിഭാഗം നടത്തിയ പ്രഭാഷണം നവംബർ 11, 2020 ന് നടന്നു. മലയാള മനോരമ ആലപ്പുഴ യൂണിറ്റിന്റെ കറസ്പോണ്ടന്റ് ആയ കെ.സി.ബിപിൻ ആണ് പ്രഭാഷണം നടത്തിയത്.

Published On: March 10th, 2021Categories: Malayalam Department Activities

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts