പ്രശസ്ത ശില്പി വി.സതീശൻ്റെ നിര്യാണത്തിൽ കോട്ടയം സി.എം.എസ് കോളേജ് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു.

Published On: November 16th, 2023Categories: College News

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts