പ്രസാധനം : കലയും പ്രയോഗവും

പ്രസാധനം : കലയും പ്രയോഗവും

 

 

മലയാള വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏകദിന സെമിനാർ നടന്നു. പ്രസാധനത്തിലെ പുതുപ്രവണതകൾ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഡോ.എ വി ശ്രീകുമാറും പ്രസാധന മേഖല ഒരു അവലോകനം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഡോ. കെ രാധാകൃഷ്ണ വാരിയറും പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. 

Published On: March 10th, 2021Categories: Malayalam Department Activities

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts