മലയാളവ്യാകരണം സമകാലീന സമീപനങ്ങൾ

യു.ജി.സി.ധനസഹായത്തോടെ മലയാള വിഭാഗം സംഘടിപ്പിച്ച ദേശീയ സെമിനാര്‍ ഡോ.സ്കറിയാ സക്കറിയ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തുടർന്ന്‌ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി നടന്ന പ്രബന്ധാവതരണത്തിൽ ഡോ.പി.എം.ഗിരീഷ്, ഡോ.പി.എസ്.രാധാകൃഷ്ണൻ, ഡോ.ജയശ്രീ കെ.എസ്. ഡോ.ആർ.ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ, ഡോ.സി.ആർ.പ്രസാദ്, ഡോ.ബാബുരാജ് തുടങ്ങിയ അദ്ധ്യാപകരും ഗവേഷക വിദ്യാർഥികളും പങ്കെടുത്തു.

Published On: March 10th, 2021Categories: Malayalam Department Activities

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts