മഹാകാവ്യങ്ങൾ- ചരിത്രവും പ്രസക്തിയും.

മഹാകാവ്യങ്ങൾ- ചരിത്രവും പ്രസക്തിയും.

 

വേദജ്യോതി പബ്ലിക്കേഷനും മലയാള വിഭാഗവും ചേർന്നു സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാറിൽ ഡോ. എൻ. അജയകുമാർ, ഡോ. ജോസ് കെ മാനുവൽ എന്നിവർ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ചു. ഡോ. കെ. രാധാകൃഷ്ണ വാരിയർ മോഡറേറ്ററായിരുന്നു

Published On: March 10th, 2021Categories: Malayalam Department Activities

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts