മഹാത്മാഗാന്ധി സർവ്വകശാലയിലെ 2022-2023 വർഷത്തെ മികച്ച എൻ എസ് എസ് സൗഹൃദ പ്രിൻസിപ്പലായി പ്രൊഫ. ഡോ. വർഗീസ് സി ജോഷ്വയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.

Published On: January 13th, 2024Categories: College News

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts