മാലിന്യമുക്ത കേരളം എന്ന ആശയം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സി എം എസ് കോളേജ് എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് ‘സ്നേഹാരാമം’ സംഘടിപ്പിച്ചു.

Published On: January 26th, 2024Categories: College News, NSS Activities

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts