മാലിന്യമുക്ത നവകേരളമെന്ന ആശയത്തിന്റെ ഭാഗമായി സിഎംഎസ് കോളേജിലെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ്, കോട്ടയം നഗരസഭ ശുചിത്വ മിഷനുമായി ചേർന്ന് ‘സ്നേഹാരാമം’ പദ്ധതിയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു.

Published On: December 19th, 2023Categories: College News

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts