മുലയൂട്ടൽ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സിഎംഎസ് കോളേജ് എൻഎസ്എസ് യൂണിറ്റ് കോട്ടയത്തെ കുട്ടികളുടെ ആശുപത്രിയിൽ(ICH) നടത്തിയ ഫ്ലാഷ് മോബ്.

Published On: August 7th, 2023Categories: College News

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts