യുവജനദിനം : ഡിബേറ്റ് മത്സരം , സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോർഡിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ, ഒന്നാം സ്ഥാനം CMS കോളേജ്.

Published On: January 12th, 2023Categories: NSS Activities

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts