ലോക മാതൃഭാഷാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സി എം എസ് കോളേജ് മലയാള വിഭാഗം അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രഭാഷണം, ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ പ്രകാശനം എന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ചു.

Published On: February 22nd, 2024Categories: Priority News for home

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts