കേരള സംസ്ഥാന എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന ലഹരി വിരുദ്ധ ശില്പശാല പള്ളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ. ടോമിച്ചൻ ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

 

Published On: October 18th, 2023Categories: College News, NSS Activities

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts