സംവാദ മത്സരം

സംവാദ മത്സരം

കേരളപ്പിറവിയോട് അനുബന്ധിച്ച് മലയാളവിഭാഗം അസോസിയേഷൻ സംവാദമത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു. കോളേജിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു. 

Published On: March 10th, 2021Categories: Malayalam Department Activities

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts