സാഹിത്യസംവാദം

സാഹിത്യസംവാദം

 

 

 

മലയാളവിഭാഗം സംഘടിപ്പിച്ച സാഹിത്യസംവാദത്തിൽ പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ ഡോ. സി. രാധാകൃഷ്ണൻ മുഖ്യാതിഥിയായി. മുഖ്യപ്രഭാഷണത്തിനു ശേഷം നടന്ന ചർച്ചയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ സജീവമായി പങ്കെടുത്തു. 

Published On: March 10th, 2021Categories: Malayalam Department Activities

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts