സിഎംഎസ് കോളജ് നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം കാമ്പസിൽ നടത്തിയ ജൈവ ശീതകാല പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് നടത്തിയപ്പോൾ.

Published On: March 4th, 2023Categories: NSS Activities

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts