സി എം എസ് കലോത്സവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് കോളേജിലെ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കലാജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചു.

Published On: December 12th, 2023Categories: Priority News for home

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts