സി എം എസ് കോളേജ് മലയാള വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ കോളിൻസ് സ്മാരക പ്രഭാഷണത്തിൽ, ‘കവിതയുടെ ആത്മീയതലങ്ങൾ’ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോ. ദേശമംഗലം രാമകൃഷ്ണൻ മുഖ്യഭാഷണം നിർവഹിച്ചു.

Published On: December 19th, 2023Categories: College News

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts