സ്വാതന്ത്ര്വത്തിൻെറ അമൃത മഹോത്സവം.

സ്വാതന്ത്ര്വത്തിൻെറ അമൃത മഹോത്സവം : പുരാവസ്തു വകുപ്പിൻെറയും കോട്ടയം സി.എം.എസ് കോളേജ് ചരിത്ര വിഭാഗത്തിൻെറയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ “മലയാളഭാഷാ ദിനപത്രങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും” എന്ന വിഷയത്തിൽ  സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഡോ.സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

Published On: August 12th, 2022Categories: College News

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts