താങ്കളുടെ PG അഡ്മിഷൻ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും കോളേജിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്. ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സമർപ്പിക്കാത്തപക്ഷം തങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ റദ്ദാക്കപ്പെടും.
Date and Time of Document Submission: https://cmscollege.ac.in/wp-content/uploads/2021/10/PG_Original_Certificate_Submission_Dates_2021.pdf
Documents to be submitted: https://cmscollege.ac.in/wp-content/uploads/2021/10/LIST-OF-CERTIFICATES_PG-2021.pdf