♦ B Sc Botany

♦ M.Sc. Botany (Elective: Biotechnology)

♦ PhD in Botany